Co zaprząta głowę dyrektorowi biblioteki pedagogicznej?

Piękne czerwcowe popołudnie, myśli chętniej biegną do planowanego urlopu, niż do spraw związanych z funkcjonowaniem bibliotek pedagogicznych, ale… jeszcze tylko kilka tygodni intensywnej pracy!

Przed nami wnioski z ewaluacji wewnętrznej, podsumowanie pierwszego półrocza  wykonania budżetu i refleksja nad śródrocznymi wynikami naszej działalności statutowej. Wreszcie powracające jak bumerang pytanie o przygotowanie placówki do realizacji nowych zadań w zakresie wspomagania szkół i nauczycieli.

Oferta proponowanych szkoleń i konferencji adresowanych do pracowników bibliotek pedagogicznych projektowana na bieżący rok szkolny została niemal zrealizowana. Bibliotekarzy czeka jeszcze III Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych w Krakowie 18-19 czerwca 2015r., podsumowanie działalności ogólnopolskiej Sieci pracowników bibliotek pedagogicznych, przygotowujących się do procesowego wspomagania szkół oraz organizacji sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 22-23 czerwca 2015r., szkolenie „Jak wspomagać szkoły w pracy z E-podręcznikami? od 29 czerwca do 1 lipca 2015r. Powoli dobiega końca również tegoroczna aktywność uczestników sieci Serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP oraz kurs e-learningowy „Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się”. Przed pracownikami bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych dwa kolejne powakacyjne spotkania w ramach seminarium „Coaching, mentoring i inne formy wspomagania szkoły przez pracowników PPP i BP”.

Dobiegający rok szkolny obfitował w różnorodne formy doskonalenia adresowane do nauczycieli bibliotekarzy resortu oświaty. Teraz przyjdzie czas na implementacje zdobytych kompetencji do codziennego katalogu  usług, realizowanych przez książnice pedagogiczne.

Moim zdaniem warto zapisać w „notatniku aktywności” na nowy rok szkolny:

  • Zmienić strukturę organizacyjną książnic pedagogicznych lub zakresu zadań pracowników, którzy będą zajmować się realizacją nowych zadań,
  • Próbować uzgodnić zakres działań wspierających szkoły z partnerami odpowiedzialnymi za realizację wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli oraz organami prowadzącymi szkoły i placówki,
  • Uwzględnić politykę państwa i priorytety MEN na rok szkolny 2015/2016,
  • Zaplanować działania promujące nowy katalog usług bibliotek, skierowanych do szkół i nauczycieli,
  • Zintegrować nauczycieli bibliotekarzy szkół wokół biblioteki pedagogicznej, by efektywnie realizować działania w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” ,
  • Przeanalizować zasoby kadrowe celem dalszego rozwijania kompetencji społecznych, kompetencji w zakresie TIK oraz pracy z dorosłymi,
  • Zapisać do ulubionych zakładkę z adresem Regionalnego Programu Operacyjnego,
  • Zaprzyjaźnić się z Poradnikiem bibliotekarza na platformie ORE doskonaleniewsieci.pl
  • Śledzić propozycje szkoleniowe na stronach: Biblioteki Narodowej (deskryptory), ORE, CEO, KOWEZiU, lokalnych ośrodków doskonalenia i serwisów bibliotekarskich
  • ….

 lista jest otwarta, zachęcam do jej uzupełniania!

 


Komentarze