Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016

Minister edukacji narodowej Pani Joanna Kluzik – Rostkowska wskazała kierunki polityki oświatowej państwa https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-na-rok-szkolny-20152016-rok-otwartej-szkoly.html , które będą obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016:

  • Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
  • Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  • Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
  • Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Środowisko bibliotekarskie z zadowoleniem przyjęło fakt, że wśród czterech priorytetów polityki oświatowej, przewidzianych do realizacji w nadchodzący roku szkolnym znalazło się „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.”

Dzięki decyzji MEN popularyzowanie czytelnictwa oraz doskonalenie umiejętności czytelniczych i medialnych ma szanse stać się w przyszłym roku szkolnym zadaniem istotnym dla całych zespołów nauczycielskich szkół i placówek. Ufam, że nauczyciele wszystkich przedmiotów wspólnie pochylą się nad zagadnieniem zachęcania do czytania i wypracują projekty efektywnych działań wewnątrzszkolnych i lokalnych. Mam też nadzieję, że biblioteki pedagogiczne będą partnerami w realizowanych w przyszłym roku szkolnym przedsięwzięciach.

Minister edukacji ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły. Fakt ten powinien zachęcić społeczność placówek edukacyjnych do szukania partnerów w środowisku lokalnym - wśród podmiotów resortów: oświaty, sportu, kultury.

Moim zdaniem warto zacząć już dziś budować partnerstwa lokalne na rzecz promocji czytelnictwa. Apeluję do szukania sojuszników w zachęcaniu uczniów do czytania zarówno w bibliotekach, domach kultury, teatrach oraz pośród działających w środowiskach lokalnych organizacji pozarządowych. Każdy partner sprzyjający szkole w realizacji przedsięwzięć promujących czytelnictwo jest, szczególnie w bieżącym roku szkolnym, sojusznikiem na wagę złota!

 


Komentarze

re: Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016

sobota, 29 sierpnia 2015 | Dorota

właśnie zakończyłam konsultacje z bibliotekarzami na temat planu pracy na nowy rok szkolny. Pomysłów sporo. Cieszymy się, że zagadnienia nam bliskie ujęto w kierunkach polityki oświatowej....