Sieć koordynatorów sieci wznawia działalność
2014-09-30
Minął najbardziej intensywny czas rozpoczęcia roku szkolnego. Wydaje się, że jest to dobry moment, aby przypomnieć, że od połowy września wznowiła swoją działalność sieć koordynatorów sieci.
Zaproszenie do udziału w sieci współpracy bibliotek pedagogicznych
2014-09-21
Informujemy, że w dniach 26-27 września 2014 r. odbędzie się inauguracyjne spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia pracowników bibliotek pedagogicznych. Sieć będzie grupą wsparcia dla osób odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bibliotek pedagogicznych.   Sieć zorganizowana zostanie na platformie www.doskonaleniewsieci.pl w formie: otwartego bloga tematycznego oraz zamkniętego forum dla uczestników sieci. Celem sieci jest wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu kompleksowego wspomagania szkół – czyli wspomagania szkół w rozwoju oraz prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. Udział w sieci to szansa na: poznanie metod i narzędzi diagnozowania potrzeb, wsparcie w planowaniu rocznych działań, możliwość merytorycznej konsultacji własnych pomysłów w gronie uczestników wsparcie innych uczestników w sytuacjach trudnych, pozyskanie w ramach wymiany doświadczeń nowych, sprawdzonych przez innych narzędzi pracy. Udział w spotkaniu, które Państwu proponujemy, jest pierwszym etapem pracy w sieci pracowników bibliotek pedagogicznych i jest równoznaczne z włączeniem się Uczestników spotkania w działaniach podejmowanych w ramach sieci. Osoby zainteresowane udziałem w pracach sieci zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
Wspomaganie pracy szkół we współpracy z biblioteką szkolną – relacja ze spotkania
2014-09-21
W dniach 8-10 września na zaproszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji do Warszawy przyjechało 200 pracowników oświaty, którym bliskie są zagadnienia związane z funkcjonowaniem bibliotek szkolnych. Wśród zaproszonych gości są dyrektorzy i pracownicy bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, kuratoriów oświaty, doradcy metodyczni a także nauczyciele bibliotekarze.   Celem spotkania pt. „Wspomaganie pracy szkół we współpracy z bibliotekami szkolnymi”  było planowanie działań efektywnie wspierających prace szkół w takich obszarach jak: promocja czytelnictwa, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi technologii w nauczaniu, otwarte zasoby edukacyjne, edukacja wczesnoszkolna.   Uczestników spotkania odwiedziła Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która zaznaczyła, że wspomaganie pracy szkół nie jest możliwe bez konsolidacji sił, które tkwią w różnych instytucjach. „Niezwykle istotne jest, aby placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne działały razem, zachowując jednocześnie swoją odrębność i swoje zadania” stwierdziła Pani Minister. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na szczególną rolę bibliotek szkolnych: „Kluczowe jest to, aby wszyscy nauczyciele i uczniowie mieli nieograniczony dostęp do książek”.   Pani Danuta Brzezińska Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich również wskazywała na rolę bibliotek szkolnych w pracy nauczycieli i uczniów. Silnie akcentowała konieczność zmian w zakresie zadań realizowanych przez biblioteki w związku z wyzwaniami cyfrowego społeczeństwa i współczesnej szkoły. Marianna Hajdukiewicz, koordynator projektu realizowanego przez ORE, którego celem jest opracowanie założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli, podkreślała natomiast rolę bibliotek pedagogicznych w rozwoju pracy szkoły i znaczenie działań podejmowanych we współpracy z bibliotekami szkolnymi. Podsumowała dotychczasowe działania prowadzone  w ramach pilotażu nowego systemu wspomagania szkół.   Pani dr Zofia Zasacka przedstawiła zapowiedź wyników badań pt. „Czytelnictwo dzieci i młodzieży" prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych. Wyniki opublikowane zostaną w październiku na stronie www.ibe.edu.pl  W spotkaniu wziął udział również Janusz Krupa przedstawiciel Departamentu Jakości Edukacji MEN, który  mówił o potrzebie wspomagania pracy szkoły przez biblioteki szkolne w odniesieniu do zapisów nowej ustawy tzw. podręcznikowej.   Kolejne wystąpienie poświęcone było zagadnieniom związanym z rolą bibliotek w kontekście wykorzystywania nowych technologii w nauczaniu. Swoimi doświadczeniami podzieliła się Iwona Brzózka – Złotnicka – członek grupy Superbelfrzy, zaangażowana w realizacje programu Aktywna Edukacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ewa Matejska z Centrum Cyfrowego: Projekt Polska przedstawiła zasady Otwartych Zasobów Edukacyjnych.   Ostatni dzień zajęć rozpoczął się od wykładu dr Michała Zająca pt. Jak zachęcić uczniów do czytania. Warunkiem sukcesu edukacji czytelniczej jest przełamywanie stereotypów bibliotekarza i prowadzenie działań wynikających nie z własnych zainteresowań, ale z potrzeby środowiska, szkoły i przede wszystkich samych uczniów – przekonywał uczestników spotkania.   Każdy wykład uzupełniły prezentacje działań prowadzonych przez pracowników bibliotek pedagogicznych z całej Polski.  Już wkrótce opisy prezentowanych praktyk opublikowane zostaną na naszej stronie.    W czasie zajęć warsztatowych uczestnicy pracowali w mniejszych grupach. Mieli możliwość wymienić się doświadczeniami, a także zastanowić się, w jaki sposób prowadzić działania edukacyjne w ramach bibliotek, aby w sposób zaplanowany i procesowy  wspierać nauczycieli i szkoły w rozwoju.   Uczestnicy wysoko ocenili spotkanie – zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Postulowali organizowanie spotkań także w terenie, np. miastach wojewódzkich czy nawet w powiatach. Dostrzegli potrzebę udziału w nich przedstawicieli poradni, placówek doskonalenia,  bibliotek, dyrektorów szkół także pracowników kuratoriów oświaty.   Materiały ze spotkania
Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się
2014-09-19

Informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja uczestników na spotkanie konsultacyjne: Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się. Spotkanie jest adresowane do nauczycieli konsultantów z publicznych placówek doskonalenia, doradców metodycznych  oraz pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Ogólnopolska Prezentacja Projektów pt. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
2014-09-17

W dniach 23-24 października w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbędzie się prezentacja efektów projektów, w tym także pilotażu systemu doskonalenia nauczycieli, który swoje doświadczenia realizował w 160 powiatach i 6 000 szkół w całym kraju. Serdecznie zapraszamy!